Brandlagar mm

Här finns brandstadgor, brandlagar, räddningstjänstlagar samt motsvarande om brand- och explosionsfarlig varor. Dessutom brandavsnitt i lagar och stadgor om hotell, elektriska anläggningar, järnvägsdrift, militär personal vid räddningstjänst, försäkringsavtal, biografer, civilförsvar, mönsterbrandordning för landsbygden mm. Byggnadslagstiftningen har egen rubrik i huvudmenyn.

1340 Magnus Erikssons landslag

1357 Magnus Eriksons stadslag

1440 Kung Kristoffers landslag

1681 Husesynsordning

1734 Allmänna lagen

1742 Byordningsprojekt

1843 Förordning om sockenstämmor

1858 Tillverkning vård och försäljning av krut SFS 1858 86

1862 Kommunallagar

1862 Kungörelse om eldfarliga oljor

1862 Reglemente för trafik på Statens Järnvägar

1864 Strafflagen

1868 Nitroglycerinstadga SFS 1868 42

1868 Ordningsstadga SFS 1868 22

1869 Järnvägstransport av krut och andra explosiva varor SFS 1869 64

1869 Tillverkning och försäljning av nitroglycerin och dynamit SFS 1869 56

1872 Brandordning för Statens Järnvägar

1874 Brandstadga

1875 Eldfarliga oljor SFS 1875 97

1875 Transport av olja på järnväg SFS 1875 98

1886 Ansvar för skada från järnvägsdrift SFS 1886 7

1897 Förordning om explosiva varor SFS 1897 102

1897 Förordning om explosiva varors transport på järnväg SFS 1897 103

1902 Stadga för elektriska anläggningar SFS 1902 137

1906 Förordningar för utryckningsfordon från 1906 och 

1908 1734 års Allmänna lag justerad

1914 Filmvisning – förslag till allmänna råd

1914 Skogsbrandlag SFS 1914 28

1915 Militär personal för eldsläckning och allmän ordning SFS 1915 585

1916 Mönsterbrandordning för landsbygden

1917 Förvaring av med bensin eller bensol denaturerad sprit SFS 1917 681

1917 Hotell- och pensionatsstadga SFS 1917 474

1918 Stadga för brandslangskopplingar SFS 1918 530

1919 Skydd mot eldsvådor i ladugårdsbyggnader

1919 Hälsovårdsstadgan SFS 1919 566

1923 Brandstadga SFS 192 173

1927 Lag om försäkringsavtal SFS 1927 77

1932 Biografförordningen SFS 1923 197

1932 Hotell och pensionatsstadga SFS 1932 179

1937 Luftskyddslag mm SFS 1937 504- 506

1937 Skogsbrandlag SFS 1937 222

1944 Brandlag SFS 1944 521

1944 Brandstadga

1944 Civilförsvarskungörelse SFS 1944 646

1944 Civilförsvarslag SFS 1944 536

1944 Normalbrandordningar till 1944 års brandlag

1949 Civilförsvarslag SFS 1949 432

1960 Civilforsvarslag

1960 Civilförsvarskungörelse SFS 1960 377

1961 Förordning om brandfarliga varor SFS 1961 568

1962 Brandlag och brandstadga SFS 1962 90-91

1974 Brandlag SFS 1974 80

1974 Brandstadga ändring SFS 1974 81

1975 Lag om explosiva och brandfarliga varor SFS 1975 69

1986 Räddningstjänstlag SFS 19861102

 

 

 

Visningar: 937