Brandlagar och andra lagar om brandrisker. Byggnadslagstiftning nås via länk nere på sidan

Här finns brandstadgor, brandlagar och räddningstjänstlagar samt andra stadgar kring brandskydd. De redovisas med sin ursprungliga text. Stadgor och lagar om byggnation tar endast upp de delar som berör brandfrågor. Först finns Magnus Erikssons landslag. Vi fortsätter med efterföljarna. Klubben är tacksam för hjälp att få fram dokument i wordformat.

1340 Magnus Erikssons landslag
1357 Magnus Erikssons stadslag
1440 Kristoffers landslag
1734 Allmän lag
1734 Allmän lag justerad fram till 1908
1742 Byordningar
1843 Förordning om sockenstämmor
1858 Tillverkning, vård och försäljning av krut (SFS 1858:86)
1862 Reglemente för trafik på Statens Järnvägar
1862 Kungörelse om eldfarliga oljor
1862 års kommunallagar
1864 Strafflagen – eld och mordbrand
1868 Ordningsstadga (SFS 1868:22)
1872 Brandordning för Statens Järnvägar
1868 Nitroglycerin (SFS 1868:42)
1869 Tillverkning av nitroglycerin, dynamit och andra sprängämnen inkl försäljning (SFS 1869:56)
1869 Krut och andra explosiva ämnens transport på järnväg(SFS 1869:64)
1875 Eldfarliga oljor (SFS 1875:97)
1875 Transport av olja på järnväg (SFS 1875:98)
1874 Brandstadga (SFS 1874:26)
1886 Ansvar för skada från järnvägs drift (SFS 1886:7)
1897 Förordning angående explosiva varor (SFS 1897:102)
1897 Förordning om explosiva varors transporterande på tåg (SFS 1897:103)
1902 Stadga för elektriska anläggningar (SFS 1902:137)
1914 Skogsbrandlag (SFS 1914:281)
1914 Förslag till allmänna råd om brandskydd vid filmförevisning
1915 Militär personal för eldsläckning o allmän ordning (SFS 1915:585)
1916 Mönsterbrandordning för landsbygden
1917 Hotell och pensionatstadga (SFS 1917:474)
1917 Förvaring av med bensin eller bensol denaturerad sprit (SFS 1917:681)
1919 Eldsvådor i ladugårdsbyggnader
1918 Slangkopplingsstadga (SFS 1918:530)
1921 Eldfarliga oljor (SFS 1921:876)
1923 Brandstadga (SFS 1923:173)
1927 Lag om försäkringsavtal (SFS 1927:77)
1932 Biografförordningen (SFS 1932:179)
1932 Hotell och pensionatstadga (SFS 1932:177)
1937 Luftskyddslag mm (SFS 1937:504–06)
1944 Civilförsvarslag (SFS 1944:536)
1944 Civilförsvarskungörelse (SFS 1944:646)
1944 Brandlag (SFS 1944:521)
1944 Brandstadga
1944 Normalbrandordningar
1949 Civilförsvarslag (SFS 1949:432)
1960 Civilförsvarslag (SFS 1960:74)
1960 Civilförsvarskungörelse (SFS 1960:377)
1961 Förordning om brandfarliga varor (SFS 1961:568)
1962 Brandlag och brandstadga (SFS 1962:90–91)
1974 Brandlag (SFS 1974:80)
1975 Lag om explosiva och brandfarliga varor (SFS 1975:69)
1974 Ändring av 1962 års brandstadga (SFS 1974:81)
1986 Räddningstjänstlag (SFS 1986:102)

Se även sidan med sammanställning av Byggnadslagar.